De Protestantse Gemeente te Driel bestaat sinds 1 januari 2006. Zij is ontstaan uit de voormalige Nederlandse Hervormde Gemeente Driel en de in Driel wonende leden van de gereformeerde wijkgemeente te Elst.
De gemeente maakt deel uit van de landelijke Protestantse Kerken in Nederland (PKN).

              
Er is een 0,5 predikantsplaats.
Het totale aantal leden bedraagt per medio 2019: 329.             
De gemeente bevindt zich voor wat betreft geloofsrichting in het midden van de PKN.
De gemeente is hecht: een kleine geloofsgemeenschap met een relatief grote "rand": leden, die niet actief zijn en de kerk weinig bezoeken, maar niettemin op afstand wel meeleven.
Het kerkblad  "Ontmoeting" is het officiële orgaan binnen de gemeente; het komt 11x per jaar uit.


Wat willen wij zijn:
De protestantse gemeente te Driel wil, door Gods Woord geïnspireerd, met elkaar en in de samenleving, in woord en daad vanuit het geloof bezig zijn. Zij wil dit doen als een hechte, levende gemeenschap van mensen die op elkaar betrokken zijn.
De gemeente wil in de verkondiging van Gods Woord aan de verschillende opvattingen over de invulling van ons geloof recht doen door ruimte te bieden aan de onderlinge gedachtenwisseling, met inachtneming van een ieders opvatting.De kerkdiensten

De kerkdiensten vinden plaats op alle zondagen om 10 uur, evenals op een aantal feest- en gedenkdagen. De kerk ligt aan de Kerkstraat 8, vanaf de dijk direct bij de ingang van het dorp.
Er wordt gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) en sinds 2014 het nieuwe Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk).
Er is een nadrukkelijke plaats voor de kinderen van 4-11 jaar; elke week wordt er -uitgezonderd de zomervakanties - een kindernevendienst gehouden. Daarbij wordt  het programma van "Kind en Zondag" gevolgd, inclusief de jaarlijkse Advents- en Veertigdagenprojecten. Deze projecten worden doorgaans afgerond in een gezinsdienst op resp. 1e Kerstdag en 1e Paasdag.
De eigen predikant, ds. Ella Kamper, gaat gemiddeld in 20 diensten voor, de overige zondagen worden verzorgd door gastpredikanten.
Elk jaar worden korte diensten in de Goede Week gehouden.
Circa zes maal per jaar wordt de Dienst van Schrift en Tafel gevierd. Deze staat open voor iedereen, wel of niet belijdend, jong of oud.

Daarnaast worden de kerkdiensten wekelijks aangekondigd in het plaatselijke regionale dagblad en in een huis-aan-huisblad.