Geschiedenis van "Ons gebouw"                                                

1.     Het startjaar 1938
De eerste melding die we over het verenigingsgebouw het 'Ons Gebouw' behorende bij de voormalige Nederlands Hervormde kerk, thans Protestantse Gemeente te Driel, lezen is een bericht in het weekblad 'De Betuwe' van 29 april 1938, waar in staat te lezen: 'Van de Christelijke zijde, worden ernstige pogingen ondernomen om een gebouw van Christelijke belangen, hierin bestaat een grote behoefte.'

Op eigen grond is in 1938 een gebouw neergezet met het adres Ausemsstraat 3 (6665 DL, Driel). Op donderdag 6 juli 1939 werd het feestelijk in gebruik genomen. De bouwcommissie die dit alles voor elkaar heeft gekregen, onder leiding van Johannes Lokhorst zijn de heren: Johannes Lokhorst, Marinus Hendrikus de Leeuw, Heimen van Dijk, Johannes Cornelis Jansen, Cornelis van der Mark, Hendrik van Dullemen en Nicolaas Willem Jacobs. Aanleiding voor de bouw was 'De ernstige begeerte om onze jeugd een ruimte te geven en op gepaste ontspanning om haar op leerzame wijze bezig te houden…'. Hiertoe kon men aandelen van 10 gulden/stuk verkrijgen, waarvan de rente werd vergoed ter grootte van 4%. Op de dag van de opening was ook de toekomstige predikant ds. J. Voorsteegh en zijn echtgenote aanwezig om dit heugelijke feit te vieren. Als geschenk had hij een orgel en een bijbel meegebracht, afkomstig uit een wijkgebouw in Den Haag, hetgeen in dank aanvaard werd.

Met de stichting van het 'Ons Gebouw' werden al gauw meerdere kerkelijke verenigingen opgericht. Zoals die van de vrouwenvereniging 'Het Goede Doel', en de 'Jong Hervormden Vereniging', de 'Meisjesvereniging Beatrix´, de gymnastiekvereniging ´Luctor et Emergo´ en de ´Zangvereniging Irene´. Later kwam daar nog de 'Wandelsportvereniging´ bij. Allen vonden onderdak in het ´Ons Gebouw´. In 1995 koopt men er nog een strookje grond bij ten behoeve voor een verbouwing.

2.     Periode 1940-1945
In de oorlog van 1940-1945 kon slechts beperkt gebruik worden gemaakt van het gebouw en moest in die tijd zelfs de ramen verduisterd worden. Door zaalhuur en door de inning van de contributie van 15 cent per maand, in 1943, bloeide de het verenigingsleven volop en werden de eerste obligaties (aandelen) uitgeloot. Het 'Ons Gebouw' is in september 1944 enigszins beschadigd door granaten en kogels, doch al met al niet van ernstige aard. De inslagen van granaten en kogels zijn aan de binnenzijde van het dak vandaag de dag nog duidelijk te zien. Een en ander kon redelijk snel weer hersteld worden, zodat het gebouw weer in gebruik kon worden genomen door de verschillende verenigingen.

De kerk echter was wel zwaar beschadigd en moest eerst hersteld worden voordat zij weer gebruikt kan worden voor de erediensten. Op zondag 24 juni 1945 ging dan ook ds. J. Voorsteegh zijn nieuwe gemeente in Driel voor het eerst voor in het verenigingsgebouw het ´Ons Gebouw´. Voor de preek koos hij de tekst uit Nehemia 2 vers 20, een tekst die hij ook in 1939 bij zijn intrede had gebruikt. Toen werd het bouwen dan de kerk figuurlijk bedoeld, nu was het letterlijk de handen uit de mouwen te steken. Jaren gingen voorbij en het kerkelijke verenigingsgebouw bewees haar grote nut en hoewel het nooit officieel een naam kreeg, werd het in de Drielse volksmond al snel het ´Ons Gebouw´ genoemd, de naam die nu nog steeds in wit geschilderde ijzeren letters op een zwarte ondergrond op de gevel staat.

3.     Periode 1955-1958
In 1955 werden aan het gebouw enkele vernielingen verricht en toen waren er opeens ook enkele volleybalpalen verdwenen. Ergens in 1957 werd een nieuwe kachel geïnstalleerd en in 1958 werd het gebouw aangesloten op de waterleiding.

4.     Het jaar 1963
In de jaren zestig werden een aantal balken en vloerdelen vernieuwd en werd het gebouw geschilderd. Tevens maakten nieuwe gordijnen de entourage compleet. Dit was de  aanleiding om op 15 november 1963 het gebouw feestelijk te heropenen. Met een klompendans, muzikaal bijgestaan door de heer Willemsen op de mondharmonica en een snedig stukje van de heren Gerritsen en Bloed, werd een en ander luister bijgezet.

5.     Periode 1972-1974
In 1972 werd de vloer wederom onderhanden genomen. Nu werden er eerst (naar later bleek met heel veel spijkers!) hardboardplaten aangebracht, waarop in een later stadium het linoleum kon worden gelegd. Dit vooraal ten behoeve van de peuterspeelzaaltje, die echter maar kort hiervan gebruik heeft gemaakt. Ruim 2 ½ maand werd er in 1974 door vrijwilligers gewerkt aan de keuken, nieuwe toiletten en aanpassing van het podium. Enige jaren later werden de klapstoelen vervangen door 80 nieuwe (gebruikte) stoelen.

6.     Bazaar in 1979
De grootste bazaar in de geschiedenis van Driel werd in 1979 gehouden. Met de opbrengst van ongeveer 12.000,- gulden werd voor het eerst een en ander ingrijpend aangepast. Zo werd, mede door de steeds maar stijgende brandstofprijzen, een verlaagd plafond aangebracht en naast het nodige schilderwerk werd de wand van de zaal voorzien van een lambrisering. Bovendien werd de keuken verplaatst en de zaal voorzien van nieuwe toegangsdeuren en nieuwe tuindeuren.

7.     De jaren 1983-1985
Om het gemeente zijn te bevorderen is in 1983 besloten om op elke eerste zondag van de maand, na de erediensten koffie te drinken in het Ons Gebouw. In de jaren 1984/1985 werd voor het eerst gedacht aan een grondige renovatie. De begroting van 62.000,- deed veel gemeenteleden schrikken, waardoor er geen draagkracht te vinden was voor dit ambitieuze plan. Wel werd kort daarop het gebouw van een centrale verwarming voorzien en werd een kastenwand op het podium aangebracht. Geleidelijk aan bleek toch wel dat 'Ons Gebouw' niet meer voldeed aan de wensen van de gebruikers en dat er steeds meer onderhoud aan moest worden verricht. Op 24 nov. 1984 is besloten dat het torentje op het dak van het Ons Gebouw verwijderd zal worden, omdat het te veel lekkage veroorzaakt. Verder zal de CV-installatie worden vervangen.

8.     De jaren 1990-1995
In de beginjaren '90 werd een plan tot renovatie gelanceerd, maar ook nu weer werd terughoudend gereageerd op de daarmee gepaard gaande kosten. Maar uiteindelijk kon toch in januari 1993 een bouwcommissie worden gevormd met de opdracht de mogelijkheden tot verbouwing te onderzoeken. Deze commissie kon na lang wikken en wegen een ingrijpend verbouwingsplan op tafel leggen hetgeen nu wel door de meerderheid van de gemeenteleden kon worden gedragen. Nadat de nodige procedures waren doorlopen konden op 30 september 1995 de handen uit de mouwen worden gestoken.

Een grote uitdaging, want alles stond of viel met de inzet van vrijwilligers. En ook nu weer blijkt dat er in Driel veel mogelijk is. Net als in 1939 kon ook nu gesproken worden van een gemeenschapszin en een saamhorigheidsgevoel, waar veel organisaties jaloers op zijn. Spoedig stonden slechts het dak en de vier muren nog overeind. De entree werd verplaatst naar de noordzijde, de keuken werd centraal in het gebouw gesitueerd, en de toiletten rechts in de hal. Bovendien werd er aan de achterzijde een extra zaal bijgebouwd. Dubbele beglazing, dakisolatie,  de aanleg van een terras, alsmede nieuwe tafels en stoelen completeren het geheel. Zes maanden later, op 30 maart 1996, kan dankzij de inzet van veel, zeer veel vrijwilligers, het compleet gerenoveerde gebouw worden heropend. De gedenksteen in de hal van het 'Ons Gebouw' die in 1939 werd onthuld, kreeg er in 1996 terecht een zusje bij: 'Door vrijwilligers gerenoveerd in 1995'.

Op 14 september 1995 is nog een stukje grond gekocht met kadastrale aanduiding C.2155 ter grootte van 40 ca. van de Gemeente Heteren voor een bedrag van 1.230,- gulden. Dit strookje grond behoorde bij de ernaast gelegen school met kadastraal nummer C.2090. Nu is deels op dit aangekochte strookje de kleine vergaderzaal voor de Kerkenraad op gebouwd. De benodigde tekeningen van 18 juni 1991 (eerste voorstel) zijn gemaakt door bouwkundig bureau H. Moezelaar. Die van 6 juni 1993 resp. juni 1994 zijn gemaakt door Jaap van Merkerk. Later is ook nog een tekening gemaakt door Van Merkerk op 1 juni 2006 ten behoeve van de zogenaamde gebruiksvergunning voor de Gemeente Overbetuwe. De sterkteberekeningen voor de diverse constructies zijn in 1990 uitgevoerd door ir. D.J. de Vries uit Leusden.

9.     Periode 2009-2010
Nu in juni 2009 is opdracht gegeven aan schildersbedrijf Scheerder in Driel om buitenom de grote ramen opnieuw van een laagje verf te voorzien. Tevens wordt het zwarte ijzeren toegangshek van de begraafplaats geschilderd, maar ook de dubbele deuren van de hoofdingang van de kerk in de toren wordt nog een keertje geschilderd en geconserveerd. In de loop van 2009/2010 zullen plannen worden ontwikkeld om de zalen e.d. in het 'Ons Gebouw' ook een schilderbeurt te geven, zodat het geheel er weer netjes uitziet. En zal een deel van de hal omgevormd worden tot een ruimte geschikt voor de Jeugdkerk.

Driel, 30 augustus 2009, Jacob R. Alkema, ouderling-kerkrentmeesterBron: boekje 'Ons Gebouw in een nieuw jasje gestoken', maart 1996, Driel, auteur is onbekend, maar is waarschijnlijk de heer Jan van Dullemen.