Diaconie

De diaconie  in onze gemeente schenkt aandacht aan mensen die in een noodsituatie zijn terecht gekomen. Het kan gaan om mensen die de dupe zijn geworden van rampen maar ook om mensen in onze eigen geloofsgemeenschap die in financiële nood verkeren.  De diaconie zamelt geld in tijdens de wekelijkse eredienst en zorgt voor een zo goed mogelijke verdeling van deze gelden. Elk jaar wordt vastgelegd welke doelen  in het komende jaar  worden ondersteund. Recente ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn om in de loop van het jaar het plan bij te stellen.

Zending en Werelddiaconaat
De Zendingscommissie heeft tot taak de gemeente voor te lichten over en bewust te maken van de verhoudingen tussen de arme en rijke landen. Ze tracht dit doel te bereiken door verschillende activiteiten, onder andere door publicatie in  "De Ontmoeting".

Haïti
De diaconie in Driel heeft in de afgelopen jaren veel acute hulp verleend aan Haïti. De giften worden onder meer besteed aan de aanschaf van huisjes voor de plaatselijke bevolking die door de orkanen of de aardbeving dakloos zijn geworden. Daarvoor  ondersteunt de diaconie al enige tijd de opbouw van het Ziekenhuis aldaar door middel van de stichting Passe Catabois.  Ook in de komende jaren  zal de steunverlening aan Haïti aandacht krijgen.

Roemenië
De diaconie in Driel ondersteunt ook de transporten  van goederen naar Roemenië.
Het gaat dan om kleding alsook om andere goederen die in onze eigen huishouding overbodig zijn geworden.

Vakantieweek  voor gehandicapten
Jaarlijks organiseren de gezamenlijke diaconieën in de Overbetuwe een vakantieweek voor lichamelijk gehandicapten in het Roosevelthuis in Doorn.  Ook onze diaconie draagt hieraan haar steentje bij.

Noodfonds
Inwoners van de gemeente Overbetuwe die in acute (financiële) nood verkeren kunnen een beroep doen op de stichting Noodfonds Betuwe: www.noodfondsbetuwe.nl. Het Noodfonds is opgericht door de diverse kerken en instellingen in de Gemeente Overbetuwe en verleent materiële en immateriële hulp.